Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou Sklon

O SPOLOČNOSTI SLOVENSKÁ KOALÍCIA ĽUDÍ S OBEZITOU A NADVÁHOU

Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou je dobrovoľná, mimovládna  a politicky nezávislá neziskovaná organizácia, ktorej poslaním je

  • pomáhať pri vytváraní podmienok na zlepšenie zdravia občanov a pacientov s nadváhou a obezitou
  • rozširovanie osvety a povedomia o obezite ako o ochorení, ktoré ovplyvňuje kvalitu života
  • propagovať prevenciu, osvetu a zdravotnú výchovu pri nadváhe a obezite
  • spolupracovať so štátnymi subjektmi a propagovať prevenciu nadváhy a liečbu obezity
  • podporovať a zabezpečovať vzdelávanie pacientov a ľudí s obezitou a nadváhou s obezitou
  • prispieť k tvorbe a realizácii národnej stratégie boja proti obezite

Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou je členom organizácie ECPO.

obezita    určenie obezity   charta obezity

ČO JE OBEZITA?

V roku 1997 Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) klasifikovala obezitu ako chronické ochorenie a definovala - "nadváhu a obezitu ako abnormálnu alebo nadmernú akumuláciu tuku, ktorá predstavuje zdravotné riziko" . 

Obezita je jedným z najnáročnejších problémov verejného zdravia 21. storočia.

Výskyt obezity sa v mnohých európskych krajinách od 80.rokov strojnásobil, pričom 30 - 70% dospelých v štátoch EÚ  má nadváhu a 10 - 30% trpí obezitou.

Obezita spôsobuje rôzne druhy  chronické ochorenia včítane cukrovky 2.typu, kardiovaskulárnych ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Zaužívaným meradlom rizika obezity je Index telesnej hmotnosti označovaný ako BMI (z angl. Body Mass Index). Ide o skríningový nástroj, ktorým sa odhaduje množstvo telesného tuku a s ním spojené zdravotné riziká pomocou pomeru telesnej hmotnosti a výšky. BMI je veľmi jednoduché meradlo, pomocou ktorého si každý z nás dokáže určiť ohrozenie obezitou, ale aj podvýživou.

 

Určenie obezity:

1. meraním indexu telesnej hmotnosti ( BMI ), ktorý sa vypočíta ako podiel

BMI = hmotnosť v kilogramoch vydelená druhou mocninou výšky v metroch (kg / m2).                                                                                      

Klasifikácia BMI kg/m2 Hmotnosť 
<18,5 Podváha
≥ 18,5 a <25,0 Normálna váha
≥ 25,0 a <30,0 Nadváha
≥30,0 Obezita
≥ 30,0 a <35,0 Obezita I. stupňa
≥35,0 a <40,0 Obezita II. stupňa
≥40,0 Obezita III. stupňa

 

2. meraním obvodu pása -  na posúdenie rizika vzniku komplikácií spojených s obezitou u človeka. Väčší obvod pása je spojený so zvýšeným rizikom vzniku komplikácií a úmrtnosti súvisiacich s obezitou


Zdravý obvod pása:

Muži > 102 cm                                         ženy  > 88 cm

 

3.analýzou zloženia tela meraním na bioimpendančných prístrojoch - presné určenie množstva tukovej a beztukovej hmoty tela

Obezita: muži viac ako 25%        ženy viac ako 30%

 

Charta obezity

Svetová zdravotnícka organizácia WHO / Europe usporiadala konferenciu v spolupráci s Európskou komisiou. Konala sa v tureckom Istanbule 15. - 17. novembra 2006.

Konferencia bola zameraná na:

  • zaradenie obezity medzi verejné zdravie a politické programy
  • podpora väčšieho povedomia a politického odhodlania konať na vysokej úrovni
  • podpora medzinárodných a medziodvetvových partnerstiev.

Zúčastnilo sa takmer 600 účastníkov vrátane delegátov z 53 členských štátov v európskom regióne, odborníkov, pozorovateľov a zástupcov medzinárodných a mimovládnych organizácií (medzi nimi expert CPME Sir Alexander Macara) a masmédií.

Na konferencii Dr Marc Danzon, regionálny riaditeľ WHO pre Európu, a profesor Recep Akdag, minister zdravotníctva Tureckej republiky, podpísali historickú európsku chartu o boji proti obezite v mene všetkých členských štátov v európskom regióne WHO. Európska charta boja proti obezite stanovuje konečný cieľ potlačenia epidémie a zvrátenia súčasného trendu v regióne.

Charta požaduje zameranie na deti a opatrenia, ktoré ich povzbudzujú k tomu, aby si v ranom veku vytvorili zdravé návyky, a chránia ich pred komerčným vplyvom.

Podrobne uvádza ďalšie kľúčové kroky potrebné na podporu zdravšej výživy a väčšej fyzickej aktivity vrátane podpory dojčenia; zníženie množstva tuku, cukru a soli vo výrobkoch; podpora cyklistiky a chôdze prostredníctvom lepšieho mestského dizajnu a dopravných politík; a vytváranie príležitostí na každodennú fyzickú aktivitu a na správnu výživu a telesnú výchovu v školách.

Prihlásenie